mozdev.org

vi

Tiếng Việt:
English:

Đề nghị Đầu tiên

Kỳ Google Summer of Code năm 2005, tôi muốn tạo ra một bản dịch của chương trình Mozilla Firefox bằng tiếng Việt, như MozDevGervase Markham đề nghị. Quá trình để dịch Firefox được giải thích ở website của Quỹ Hỗ Trợ Mozilla.

Tôi không nói ngôn ngữ này như tiếng mẹ đẻ, nhưng mà gia đình tôi nói tiếng Việt ở nhà suốt thời trẻ, và tôi học nó vài năm nay. Tôi cũng có kinh nghiệm về thông dịch, do đã giúp đỡ để dịch phần mềm MediaWiki qua tiếng Việt. Để dịch giao diện của Firefox, sẽ tra cứu nhiều nguồn, để cho mọi người sử dụng phần mềm có thể hiểu nó dễ dàng. Những nguồn bao gồm:

Tôi chỉ sẽ sử dụng những nguồn ở trên để tham khảo thôi. Sử dụng những từ điển dưới bản quyền không có sao, vì những từ một mình là thông tin thật, tức là không thể dưới bản quyền. Tuy nhiên, tôi sẽ liên lạc với tác giả của vài nguồn này để xin phép sử dụng tài liệu của họ.

Hơn nữa, sẽ thường xuyên hỏi bố mẹ của tôi Nguyễn Xuân Kỳ và Nguyễn Thị Kim Thoa, cả hai đều nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ. Cũng có thể thỉnh thoảng xin nhóm thành viên Wikipedia tiếng Việt cho giúp đỡ về một vài câu, bởi vì tôi đã cộng tác với họ để dịch giao diện của MediaWiki trước đây.

Sẽ bắt đầu dự án này ngay lập tức, rồi dự định xong nó trễ nhất là ngày 16 tháng 9 8 năm 2005 vào lúc 6:00 giờ chiều EDT (UTC−4). Cám ơn cho bạn có thì giờ để nghĩ đến dơn của tôi.

Kế hoạch Sửa

9 tháng 8 năm 2005
Mỗi tập tin DTD dịch xong; bắt đầu xin cộng đồng Wikipedia v.v. đưa ý kiến và bình luận về bản dịch để tránh trường hợp dịch lầm
16 tháng 8 năm 2005 23 tháng 9 năm 2005
Giới hạn của tôi
Thời gian xin ý kiến xong; không đổi bản dịch nữa
Cần thêm thì giờ để sửa lại các vấn đề thông báo không phù hợp với nhau và dịch một số phím tiện
23 tháng 8 năm 2005 30 tháng 8 năm 2005
Gói bản dịch và nạp nó lên máy phục vụ của mozdev
1 tháng 9 năm 2005
Giới hạn của Google
Gói được liệt kê vào trang Nạp xuống Thunderbird chính thức

Nếu coi như Minh có thì giờ rảnh trước khi giới hạn SoC, thì Minh có thể quyết định gắn một IME cho tiếng Việt vào Thunderbird, để cho người dùng có thể viết bằng tiếng Việt dễ hơn. Hoặc là có thể bắt đầu dịch vài bổ túc (extension) phổ biến.

Khi chương trình SoC xong hết và Minh mở dự án này rộng để thêm người đóng góp, anh sẽ mở rộng trung tâm của dự án: website này có thể bao gồm dự án để dịch Firefox, và website chắc sẽ là nơi để tham khao về những sản phẩm của Mozilla cho những người nói tiếng Việt.

The vi project can be contacted through the mailing list or the member list.
Copyright © 2000-2018. All rights reserved. Terms of Use & Privacy Policy.